โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
๑๓๔ ถนนเทพคุณากร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่